ទំលាប់នៅប្រទេសជប៉ុនមុននិងក្រោយញុំាអាហារ

នៅប្រទេសជប៉ុន គេមានទំលាប់ពីរនៅពេលញាុំអាហារ។ គឺគេតែងនិយាយថា "Itadakimasu" នៅមុនពេលបរិភោគ បញ្ជាក់ពីការអរគុណអ្នកដែលចំអិនម្ហូបអោយ។ ហើយក្រោយបរិភោគរួច គេមានទំលាប់មួយទៀតគឺនិយាយថា "Gochisosamadeshita" មានន័យថា អរគុណសំរាប់អាហារដ៏ឆ្ងាញ់នេះ។
អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តខាងសុខភាពបានលើកឡើងថាការដែលសំដែងរឺនឹកឃើញការអរគុណចំពោះអ្នកចំអិនអាហារអោយយើង រឺក៏និយាយជាប់មាត់ថាឆ្ងាញ់មែនៗ  នោះវានឹងមានឥទ្ធិពលល្អដល់អ្នកបរិភោគដូចជាការរំលាយអាហារបានល្អ ការមានអារម្មណ៍ឆ្អែតល្មម សប្បាយចិត្ត ជាដើម។


Hmm, it's quite a contrast to Christians who frequently pray before meals, giving thanks to God for the food they are about to eat.

Yeah, the purposes are different, but the grateful feeling is the same.

I really love the respectful and grateful manners of Japanese people. I would like to go there one day to experience something new and inspiring there.
  • Amazon


ឆ្លើយតប