ប្រទេសជប៉ុន និង កម្ពុជាបានក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៥។ ប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់ជាប្រទេសដែលឃុំខ្លួនអែង និង ផ្តាច់ខ្លួនចេញពីពិភពលោក រីអែប្រទេសកម្ពុជាសឺងក្លាយជាប្រទេសកម្មុសនិសដោយសារតទ្ធិពលពីប្រទេសផ្សេង។ សង្ឃឹមថាចំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែជិតសិ្នទ្ធ។