មិត្តអ្នកអានណាដែលមានបទពិសោធន៍រៀននៅសកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសថៃ សូមជួយចែករំលែកផង។សូមអរគុណ។ :) :) :)