សូមស្វាគមន៍ A Pann, Chantha និង ស៊ីផុយ​ ដែលជាសមាជិកថ្មីក្នុង ខ្មែរឌីសកាសសិន។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ សូមអរគុណដែលអ្នក ចំណាយពេលវេលា​ក្នុងការ ចុះឈ្មោះចូលរួមការពិភាក្សា ក្នុងគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំងល់ទៅលើអ្វីមួយ អ្នកអាចចោទជាសំនួរដោយសេរី ក្នុងវេទិកាណាមួយដែលទាក់ទងទៅ នឹងសំណួរអ្នក ហើយសូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរអោយសោះក្នុងការផ្ញើសារ ឬអីុម៉ែលមកយើងខ្ញុំ​ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ​ ឬចង់សំណូមពរអ្វីមួយ ពីខ្មែរឌីសកាសសិន។
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ...