សួស្តី! ខ្មែរឌិសកាសសិន
ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទទួលឯកសារពីសេវាព្យាបាលធ្មេញចល័តរបស់មហាចក្រីសិរិនថន មហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យមហ៊ិដុល ព្រះរាជាណាចក្រថៃ អំពី ការណែនាំសម្រាប់ក្រោយពេលវះកាត់ធ្មេញទាល់ និងដកធ្មេញ ជាភាសាខ្មែរ។ ដោយឃើញថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដកធ្មេញ ថាតើគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាឱ្យត្រូវតាមការណែនាំរបស់ទន្តពេទ្យ ទើបសុំអនុញាតិជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត។ សេចក្តីលំអិតមានដូចខាងក្រោមនេះ