តើ កូឡាជែន(Collagen) ជាអ្វី? វាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះស្បែកយើង?

តើ កូឡាជែន​ (Collagen) ជាអ្វី? វាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះស្បែកយើង? តើវាអាចជួយកំចាត់មុនបានដែរឬទេ? តើការបរិភោគអាហារបំប៉នបន្ថែមមានសារធាតុកូឡាជែន ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេដល់រាងកាយយើង?

ដើម្បីអោយងាយស្រួលយល់ ខ្ញុំសូមឆ្លើយថា កូឡាជែនគឺជា សារធាតុដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនៅ ក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សនិងសត្វ និងត្រូវបានបញ្ចូលជាញឹកញាប់ចូលទៅក្នុងក្រែម និងផលិតផលផ្សេង ដែលបានដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារ វាអាចជួយធ្វើអោយស្បែករបស់មនុស្ស រលោង និងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញ។
  • Udom


ឆ្លើយតប